Privacy verklaring

Webbieb is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

Webbieb
Jan Steenstraat 13
5062 LP Oisterwijk, tel. 040-7009 703

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u deze zelf aan ons verstrekt of omdat u eerder heeft deelgenomen aan een activiteit van Webbieb. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Evt. naam + adres van de organisatie waar u werkzaam bent.

– Evt. gegevens van het evenement waar u aan deelgenomen hebt.

– gegevens over uw bezoek aan onze website(s), mobiele website(s) en app(s), zoals URL, IP-adres, browsertype, taal, datum en tijd van uw bezoek

– gegevens over uw interesses als gebruiker van onze website(s), producten en diensten

Minderjarigen

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder hun ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@webbieb.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– om contact met u op te nemen over de door u gevraagde diensten

– om u te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten

– om u onze nieuwsbrief te kunnen sturen

– om onze website(s), informatie, producten, diensten en aanbiedingen zo veel mogelijk op uw interesses af te stemmen

– om u toegang te verlenen tot onze website

– om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van onze dienstverlening en onze website te verbeteren

– om markt- en statistisch onderzoek uit te voeren

– om te voldoen aan wet- en regelgeving

Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben. Dat houdt in dat wij uw gegevens mogen verwerken omdat dat nodig is voor onze bedrijfsuitoefening, zolang uw privacybelangen niet in de knel komen. We mogen dat ook doen in het belang van anderen, zoals onze klanten. In bepaalde gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, of om wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld op het gebied van administratie en belastingen) na te leven. Als we voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens uw toestemming nodig hebben zullen we die gegevens pas verwerken als we uw toestemming hebben gekregen, en zullen we daarmee stoppen als u die toestemming intrekt.

Gegevensverwerking in Nederland en in het buitenland

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Nederland of in landen waarvoor dit is toegestaan op grond van de Nederlandse wetgeving.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Webbieb verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websites van Derden

Met uitzondering van websites van derden die wij als verwerker inschakelen, is dit Privacystatement niet van toepassing op de websites van derden waarnaar wij op onze verwijzen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het Privacybeleid van deze derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Webbieb gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht ons te verzoeken inzage te geven in welke persoonsgegevens we van u verwerken. Ook kunt u om rectificatie of wissing van die persoonsgegevens vragen, of om beperking van de verwerking van die gegevens. Daarnaast heeft u het recht tegen verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. U kunt een verzoek sturen naar info@webbieb.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijziging en versie

Wij kunnen dit Privacystatement wijzigen of aanpassen. We raden u daarom aan dit Privacystatement regelmatig op wijzigingen na te lezen.

Dit Privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.